Tel : +66 2-266 3698 
Email : info@services.co.th 
Line : integrityservices

Tel : +66 2-266 3698 
Email : info@services.co.th 
Line : integrityservices

Expertise you need.
Service you deserve!

CAREERS

พนักงานบัญชี หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวส. ทางการบัญชีขึ้นไป

พนักงานพิมพ์งานคอมพิวเตอร์ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช. หรือใช้คอมฯคล่อง

 E-Mail: info@services.co.th  

  • * All fields are required.